Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Individuella insatser

Bojen erbjuder individuella insatser som CPP, TF-KBT och individuella samtal. Dessa insatser är avgiftsbelagda.


Child Parent Psychotherapy

En metod för våldsutsatta föräldrar och yngre barn (0-6 år)

För de allra yngsta barnen erbjuder vi barn-föräldrainsats i form av Child Parent Psychotherapy (CPP). Metoden har utvecklats i USA där man fått goda resultat och prövas nu i Sverige. Det är en insats där man arbetar med relationen mellan förälder och barn. Metoden är utformad så att förälder och barn träffar sin behandlare tillsammans, (istället för parallellt som i många andra metoder). Målsättningen är att återskapa ett gott samspel mellan förälder och barn som påverkats negativt av att utsättas för och bevittna våld. Målet med insatsen är att (åter-)skapa trygg anknytning hos barnet och en god omsorgsförmåga hos föräldern.

Insatsen fokuserar på trauman som förälder och barn utsatts för tillsammans, och gemensam bearbetning av dem. Föräldern får lära sig mer om hur våld påverkar barn och hur man kan stödja barnet att bli tryggare igen. Föräldern får samtidigt stöd att träna goda sätt att hantera barnets reaktioner på trauma.

Förälder och barn kommer till Bojen en gång i veckan (1-1,5 tim), och man räknar med att insatsen pågår under ett år.

Pris: 35 000 kr/termin.

Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi (TF-KBT)

En behandling för våldsutsatta barn och ungdomar 7 – 18 år

För barn och ungdomar 7 – 18 år som upplevt våld och utvecklat symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) erbjuder BOJEN Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi (TF-KBT).  

TF-KBT är en evidensbaserad metod som syftar till att minska symtomen på PTSD, ångest och andra relaterade svårigheter, men har också ambitionen att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet/ungdomen och dess förälder/föräldrar.

Insatsen sker individuellt och i gemensamma övningar tillsammans med barnets förälder under 12 – 16 tillfällen. I metoden ingår det bland annat att skapa en förståelse för de reaktioner barnet/ungdomen har på grund av de svåra upplevelserna, avslappning, känslo- och tankehantering, traumabearbetning och avslutningsvis en integrering och framtidsplanering utifrån de framsteg barnet/ungdomen gjort under insatsen. 

Pris: 35 000 kr/behandling.


Individuella samtal

Barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet kan vara i behov av en längre serie individuella samtal, där vi utgår från barnets upplevelser och reaktioner. Det kan vara behov som kvarstår efter att man gått i grupp, eller för att en gruppinsats av olika skäl inte passar barnet/ungdomen.

Samtalen syftar till att barnet ska få möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor och förstå sina reaktioner och behov. Barnet kan behöva hjälp med att bearbeta svåra och traumatiska upplevelser och att hantera hela sin nuvarande situation, där man t ex kan fokusera på områden som affektreglering, hantera kamratrelationer, stärka självkänslan, kunna stå emot andras påverkan eller hantera umgänge med en förälder som man har en komplicerad relation till.

Pris: 1 300 kr/samtal.