Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Rapporter och avhandlingar

 • Att lämna en destruktiv relation
 • Att lämna en destruktiv relation

  Detta är en första delrapport från forskningsprojektet Bojen-utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor. Allmänna Barnhuset har tillsammans med Brottsofferfonden finansierat projektet.

  Rapporten vänder sig till ideella organisationer och professionella som i sitt arbete möter barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor t.ex. inom socialtjänst, barnpsykiatri, primärvård, polis, gruppverksamheter, kvinnojourer men också till alla andra som är engagerade i dessa frågor.

 • Ladda ner
 • Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner
 • Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner

  Detta är den andra rapporten från forskningsprojektet Bojen-utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor.

  I denna rapport beskrivs utvecklingen av den psykiska hälsan hos mammor som deltagit i Bojens gruppverksamhet dels innan behandlingen påbörjades, direkt efter behandling samt ett år efter avslutad behandling. I rapporten beskrivs också hur mammorna skattar sin föräldraförmåga vid dessa tre olika tillfällen och där finns förslag på områden som behöver utvecklas inom gruppverksamheter. Projektet bedrivs vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet under ledning av professor Anders Broberg.

 • Ladda ner
 • Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld
 • Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld

  Detta är den tredje och sista rapporten från forskningsprojektet Bojen – utvärdering av stödinsatser för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor och den handlar om barnen. De två tidigare rapporterna har handlat om mammans situation.

  I rapporten beskrivs många barn som upplevt våld mot sin mamma och som deltagit i Bojens grupprogram har nytta av att få insatser som riktar sig till barn i denna situation. Flera av barnen förbättrades enligt sina mammor och barnen beskrev själva färre symtom på posttraumatisk stress efter att de deltagit i programmet. Både barn och mammor var mycket nöjda med att delta i Bojens grupprogram.

  Rapporten vänder sig till alla som möter barn och mammor som upplevt våld i hemmet t.ex inom socialtjänst, barnpsykiatri, skola, primärvård, polis, gruppverksamheter, kvinnojourer m.fl.

 • Ladda ner
 • Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering
 • Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering

  Göteborgs universitet fick 2008 i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera effekten av insatser riktade till barn som bevittnat våld mot sin mamma. Syftet med utvärderingen var att studera förändringar i barns hälsa och välbefinnande efter stödinsatser, med utgångspunkt i mammors och barns beskrivningar.

  Utvärderingen beskriver att barn som hade haft kontakt med verksamheter med insatser direkt riktade till barn, såsom Bojen, andra verksamheter inriktade på arbete med våld eller BUP, fick en minskad problembelastning. Längre insatser hade bättre effekt än kortare. Barn som hade haft kontakt med verksamheter med insatser direkt riktade till dem förbättrade tydligt sin förmåga att reglera känslor av ilska, ledsnad och rädsla.

 • Ladda ner
 • The damage done
 • The damage done

  Avhandlingen bygger på data från ett nationellt utvärderingsprojekt rörande stöd- och behandlingsinsatser till barn, vars mamma utsatts för våld i nära relation, samt data från ett pilotprojekt som föregick den nationella studien.

  Avhandlingen undersöker bland annat symtom på posttraumatisk stress och generella psykiska problem för barn 9 – 13 år efter stöd och behandling. Avhandlingen beskriver även hur barnen upplever sin livskvalitet och hälsa samt mäter hur nöjda deltagarna varit med den insats de fått. Resultaten analyseras både på individ- och gruppnivå och pekar på att det är motiverat att fortsätta undersöka hur enskilda barns personlighet och situation påverkar barnets anpassning och mående efter att barnet har utsatts för våld i nära relation.

 • Ladda ner