Har du några frågor?

Skicka oss gärna ett mail!

Ladda gärna ner vår folder!

klicka här

Rapporter och avhandlingar gällande Bojens insatser

 • Children in group interventions after exposure to violence toward a caregiver: Experiences, needs, and outcomes
 • Children in group interventions after exposure to violence toward a caregiver: Experiences, needs, and outcomes

  Denna avhandling innehåller tre empiriska studier som alla är del av ett sammanhållet forskningsprojekt. Det övergripande syftet är att undersöka interventioner för barn som exponerats för våld mot en förälder.

  Studie I syftade till att belysa små barns upplevelser och erfarenheter av att delta i gruppinterventioner riktade till barn som bevittnat våld mot en förälder.

  Syftet med studie II var att undersöka hur barn berättar om en våldsutsatt förälder.

  Studie III var en utfallsstudie som undersökte utfallet av två olika gruppinterventioner för barn som bevittnat våld mot en förälder, en psykoedukativ (Bojen, Göteborg) och en psykoterapeutisk (BUP Traumaenhet, Stockholm).

  Resultaten illustrerar värdet av att inkludera små barn som deltagare i forskning.

 • Ladda ner
 • Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn
 • Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn

  Forskningsprojektet iRisk startade på uppdrag av Socialstyrelsen och genomfördes i samverkan av forskare från Göteborgs, Karlstads och Örebro universitet samt Mälardalens Högskola.

  Projektet innehåller tre delar:

  1. Utveckling av bedömningsinstrument för kartläggning av våldsutsatthet och psykisk ohälsa, samt utveckling av metoder för risk- och skyddsbedömningar.

  2. Utveckling och utprövning av en modell för insatstrappa i syfte att barn som upplevt våld i hemmet ska få den insats som svarar mot deras behov.

  3. Införande och utprövning av genomförbarhet avseende stödinsatser för barn som upplevt våld i hemmet. Metoderna som prövades var Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), Child Parent Psychotherapy (CPP), Project Support och Kid´s Club.

  Sammanfattningsvis visade denna genomförbarhetsprövning lovande resultat för samtliga metoder. CPP och TF‐KBT utgör två behandlingsmetoder som är väl lämpade att erbjuda till våldsutsatta barn. Tillsammans innebär metoderna att man har ett behandlingsutbud för barn i alla åldrar. Även Project Support och Kids’ Club visar båda lovande genomförbarhet.

 • Ladda ner
 • "I try to think about something else": Children’s understanding of their situation and well-being when having experienced intimate partner violence

  Denna avhandling bygger på data som samlats in från en grupp barn och ungdomar vars mödrar anmält sig till Bojens gruppverksamhet. Syftet var att undersöka hur barnen själva beskriver sin situation och sina erfarenheter av våld mot mamma, och att försöka förstå vad dessa erfarenheter betyder för barnet ur ett psykologiskt perspektiv.

  Avhandlingen fokuserar på barnens erfarenheter av partnervåld, hur de själva skattar sina symtom, hur barnen förstod och relaterade till den våldsutövande pappan samt hur de förstod sin ilska och konflikter i relation till kamrater. Ett tema som löpte genom samtliga studier var hur komplicerat det var för barnen att förhålla sig till erfarenheterna av våld mot mamman.

 • Ladda ner
 • Utvärdering av stödinsatser för mammor som utsatts för våld i en nära relation av en manlig partner
 • Utvärdering av stödinsatser för mammor som utsatts för våld i en nära relation av en manlig partner

  Samma forskargrupp som ansvarade för den nationella utvärderingen av stöd till barn som bevittnat våld mot mamma presenterar här en undersökning med fokus på mammorna till barnen i den tidigare studien.

  Forskargruppens intention är att rapporten ska ge underlag dels för ett starkare fokus på hur våldsutsatta mammor ska få hjälp att förändra sin livssituation så att våldet kan upphöra och de kan bli stärkta i sin föräldraroll, och dels på hur våldsutsatta mammor med allvarlig psykisk ohälsa ska kunna få mer adekvat behandling än vad de får idag.

  Resultatet pekar bl a på vikten av att våldet upphör för att stödinsatser ska ha någon effekt.

 • Ladda ner
 • The damage done
 • The damage done

  Avhandlingen bygger på data från ett nationellt utvärderingsprojekt rörande stöd- och behandlingsinsatser till barn, vars mamma utsatts för våld i nära relation, samt data från ett pilotprojekt som föregick den nationella studien.

  Avhandlingen undersöker bland annat symtom på posttraumatisk stress och generella psykiska problem för barn 9 – 13 år efter stöd och behandling. Avhandlingen beskriver även hur barnen upplever sin livskvalitet och hälsa samt mäter hur nöjda deltagarna varit med den insats de fått. Resultaten analyseras både på individ- och gruppnivå och pekar på att det är motiverat att fortsätta undersöka hur enskilda barns personlighet och situation påverkar barnets anpassning och mående efter att barnet har utsatts för våld i nära relation.

 • Ladda ner
 • Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld
 • Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld

  Detta är den tredje och sista rapporten från forskningsprojektet Bojen – utvärdering av stödinsatser för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor och den handlar om barnen. De två tidigare rapporterna har handlat om mammans situation.

  I rapporten beskrivs många barn som upplevt våld mot sin mamma och som deltagit i Bojens grupprogram har nytta av att få insatser som riktar sig till barn i denna situation. Flera av barnen förbättrades enligt sina mammor och barnen beskrev själva färre symtom på posttraumatisk stress efter att de deltagit i programmet. Både barn och mammor var mycket nöjda med att delta i Bojens grupprogram.

  Rapporten vänder sig till alla som möter barn och mammor som upplevt våld i hemmet t.ex inom socialtjänst, barnpsykiatri, skola, primärvård, polis, gruppverksamheter, kvinnojourer m.fl.

 • Ladda ner
 • Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering
 • Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering

  Göteborgs universitet fick 2008 i uppdrag av Socialstyrelsen att utvärdera effekten av insatser riktade till barn som bevittnat våld mot sin mamma. Syftet med utvärderingen var att studera förändringar i barns hälsa och välbefinnande efter stödinsatser, med utgångspunkt i mammors och barns beskrivningar.

  Utvärderingen beskriver att barn som hade haft kontakt med verksamheter med insatser direkt riktade till barn, såsom Bojen, andra verksamheter inriktade på arbete med våld eller BUP, fick en minskad problembelastning. Längre insatser hade bättre effekt än kortare. Barn som hade haft kontakt med verksamheter med insatser direkt riktade till dem förbättrade tydligt sin förmåga att reglera känslor av ilska, ledsnad och rädsla.

 • Ladda ner
 • Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner
 • Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner

  Detta är den andra rapporten från forskningsprojektet Bojen-utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor.

  I denna rapport beskrivs utvecklingen av den psykiska hälsan hos mammor som deltagit i Bojens gruppverksamhet dels innan behandlingen påbörjades, direkt efter behandling samt ett år efter avslutad behandling. I rapporten beskrivs också hur mammorna skattar sin föräldraförmåga vid dessa tre olika tillfällen och där finns förslag på områden som behöver utvecklas inom gruppverksamheter. Projektet bedrivs vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet under ledning av professor Anders Broberg.

 • Ladda ner
 • Att lämna en destruktiv relation
 • Att lämna en destruktiv relation

  Detta är en första delrapport från forskningsprojektet Bojen-utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor. Allmänna Barnhuset har tillsammans med Brottsofferfonden finansierat projektet.

  Rapporten vänder sig till ideella organisationer och professionella som i sitt arbete möter barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor t.ex. inom socialtjänst, barnpsykiatri, primärvård, polis, gruppverksamheter, kvinnojourer men också till alla andra som är engagerade i dessa frågor.

 • Ladda ner